สารสนเทศ

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง:


· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
· ประกาศโอนงบประมาณ (ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ )
· ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561)
· แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี)
· เทศบัญญัติงบประมาณ (ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563)
· แผนดำเนินงาน (แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ)
· รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ)
· รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี (รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ )
· แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี (แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี)
· ศุนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ประกาศจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี (คำกล่าวรายงานนายกเทศมนตรี)
· คุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาล (ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส)
· เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี)
[ ย้อนกลับ ]